SALONIKOWE WIEŚCI. XI EDYCJA REGIONALNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

SALONIK ARTYSTYCZNY Filii nr 16

XI EDYCJA

REGIONALNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

IM. KS. NORBERTA BONCZYKA

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej

41 – 710 Ruda Śląska, ul. J. Dąbrowskiego 18, tel./fax: 32 242 19 61

KONKURS POETYCKI IM. KS. NORBERTA BONCZYKA

XI  EDYCJA

REGULAMIN

  1. 1.    Organizator konkursu:

Dyskusyjne Kluby Książki działające w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41- 700 Ruda Śląska,

tel. 32 248 13 18

2.  Konkurs ma charakter otwarty.

3.  Cele konkursu:

  • pobudzanie regionalnej aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
  • budowanie poczucia tożsamości regionalnej,
  • promocja regionu

4.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • ukończenie 15 roku życia,
  • nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy napisanych po ślonsku  lub w języku literackim.

5. Oceniane będą jedynie prace związane ze Śląskiem albo poprzez osobę autora, albo poprzez tematykę, albo język.

6.  Prace konkursowe (wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A – 4) należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Organizatora (Filii nr16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41- 700 Ruda Śląska) z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

7. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 19 października 2015 r. (decyduje data wpływu prac do siedziby Organizatora).

8. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

9. Każdą stronę tekstu należy oznaczyć godłem autora, to samo godło powinno występować na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej prawdziwe dane
o autorze: imię i nazwisko,  adres pocztowy, krótka notka biograficzna, e -mail
i telefon.

10. Prace nie spełniające wymogów określonych niniejszym regulaminem
nie będą  rozpatrywane.

11. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez Organizatora.

12. Ogólna pula nagród wynosi 1200 zł. O podziale nagród decyduje jury.

13. Organizator konkursu potrąci podatek dochodowy od wypłaconych nagród zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

14.  Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do ich publikowania bez dodatkowego honorarium.

15. Autorzy nagrodzonych wierszy zostaną zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.  Organizator nie zwraca kosztów podróży.

16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06 listopada 2015 r. o godzinie 17.00
w siedzibie Organizatora.

17. Nagrodzone prace  zostaną zamieszczone na stronie domowej Biblioteki i w okolicznościowym tomiku pokonkursowym.

18. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.