Archive for the Category » KONKURSY «

KONKURS POETYCKI. ZAPRASZAMY DO PIÓR.

SALONIKOWE WIEŚCI

 

KONKURS POETYCKI

XIV EDYCJA  KONKURSU POETYCKIEGO

IM. KS. NORBERTA  BONCZYKA

ZAPRASZAMY

 

http://salartf16.dobreportfolio.pl/wp-content/uploads/2017/06/biblios-logo.png

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej

41 – 710 Ruda Śląska, ul. J. Dąbrowskiego 18, tel./fax: 32 242 19 61

 

KONKURS POETYCKI IM. KS. NORBERTA BONCZYKA
XIV  EDYCJA

 

REGULAMIN

 

 1. Organizator konkursu:

Dyskusyjne Kluby Książki działające w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41-700 Ruda Śląska,

tel. 32 248 13 18

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Cele konkursu: pobudzanie regionalnej aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej,
 • promocja regionu.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
 • ukończenie 15 roku życia,
 • nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy napisanych po ślonsku  lub w języku literackim, ale związanych tematycznie lub przez osobę autora z regionem.
 1. Oceniane będą jedynie prace związane ze Śląskiem albo poprzez etnolekt śląski, osobę autora, albo poprzez tematykę.
 2. Prace konkursowe (maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A – 4) należy przesłać
  w trzech egzemplarzach na adres Organizatora (Filia nr16 Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41- 700 Ruda Śląska
  ) z dopiskiem „Konkurs poetycki”.
 3. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 20 października 2018 r. (decyduje data wpływu prac do siedziby Organizatora).
 4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
  9. Każdą stronę tekstu należy oznaczyć godłem autora, to samo godło powinno występować na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej prawdziwe dane o autorze: imię i nazwisko, adres pocztowy, krótka notka biograficzna, e -mail i telefon. – Osoby niepełnoletnie dołączają w kopercie oświadczenie opiekuna prawnego o następującej treści:

„Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na udział ……..imię nazwiska uczestnika……….
w „Konkursie Poetyckim im. Ks. Norberta Bonczyka XIV  Edycja” na zasadach określonych w regulaminie, z którego treścią się zapoznałem i którego treść akceptuję.

……..Imię nazwisko opiekuna prawnego……”

 1. Prace nie spełniające wymogów określonych niniejszym regulaminem nie będą rozpatrywane.
 2. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez Organizatora.
 3. Ogólna pula nagród wynosi 1400 zł. O podziale nagród decyduje jury.
 4. Organizator konkursu potrąci podatek dochodowy od wypłaconych nagród zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 5. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do ich publikowania bez dodatkowego honorarium.
 6. Autorzy nagrodzonych wierszy zostaną zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09 listopada 2018 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Organizatora.
 8. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 9. Każdy z uczestników finałowej gali zobowiązany jest do podpisania zgody na wykorzystanie wizerunku oraz jego przetwarzanie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 10. Administratorem danych osobowych Autorów jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej z siedzibą 41-710 Ruda Śląska, ul. Dąbrowskiego 18; e-mail: biblio@r-sl.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:
 11. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO,
  w celu udziału w konkursie,
 12. podanie danych osobowych jest niezbędne u celu realizacji i przeprowadzenia niniejszego konkursu,
 13. dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia),
 14. dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z udziału w konkursie, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
 15. autorzy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – w tym celu zawiadomią Administratora w formie pisemnej,
 16. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@r-sl.pl.,
 17. zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na jego  zlecenie, np. podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym,
 18. autorzy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

 

 

 

 

 

KONKURS POETYCKI IM. KS. NORBERTA BONCZYKA XIII EDYCJA

 

SALONIKOWE WIEŚCI

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej
41 – 710 Ruda Śląska, ul. J. Dąbrowskiego 18, tel./fax: 32 242 19 61

 

KONKURS POETYCKI IM. KS. NORBERTA BONCZYKA

 

XIII  EDYCJA
REGULAMIN
 1.    Organizator konkursu:

Dyskusyjne Kluby Książki działające w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41-700 Ruda Śląska,

tel. 32 248 13 18

 

2.  Konkurs ma charakter otwarty.

3.  Cele konkursu:

 • pobudzanie regionalnej aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej,
 • promocja regionu

4.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • ukończenie 15 roku życia,
 • nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy napisanych po ślonsku  lub w języku literackim.

5. Oceniane będą jedynie prace związane ze Śląskiem albo poprzez osobę autora, albo poprzez tematykę, albo język.

6.  Prace konkursowe (maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A – 4) należy przesłać
     w trzech egzemplarzach na adres Organizatora (Filii nr16 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41- 700 Ruda Śląska
) z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

7. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 15 października 2017 r. (decyduje data wpływu prac do siedziby Organizatora).

8. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

9. Każdą stronę tekstu należy oznaczyć godłem autora, to samo godło powinno występować na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej prawdziwe dane o autorze: imię i nazwisko,  adres pocztowy, krótka notka biograficzna, e -mail i telefon.

10. Prace nie spełniające wymogów określonych niniejszym regulaminem
nie będą  rozpatrywane.

11. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez Organizatora.

12. Ogólna pula nagród wynosi 1400 zł. O podziale nagród decyduje jury.

13. Organizator konkursu potrąci podatek dochodowy od wypłaconych nagród zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

14.  Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do ich publikowania bez dodatkowego honorarium.

15. Autorzy nagrodzonych wierszy zostaną zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.  Organizator nie zwraca kosztów podróży.

16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 03 listopada 2017 r. o godzinie 17.00  w siedzibie Organizatora.

17. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

 

ZAPRASZAMY DO POETYCKIEJ ZABAWY

 

 

 

 

 

 

 

http://salartf16.dobreportfolio.pl/wp-content/uploads/2016/08/konkurs_bonczka.png

 

 

 

MOJA OKŁADKA. KONKURS. WYSTAWA

 

MOJA OKŁADKA

SALONIKOWE WIEŚCI

W SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16 

NIECODZIENNA WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH

TYTUŁ WYSTAWY

“MOJA OKŁADKA”

Wystawa połączona jest z konkursem plastycznym na najlepszą okładkę,
a głosować mogą wszyscy, którzy odwiedzą naszą filię do 06 maja 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pracami plastycznymi uczniów niepełnosprawnych  z Rudy Śląskiej, Chorzowa, Katowic, Siemianowic Śląskich, Bytomia i Mikołowa)

 

Regionalny konkurs „MOJA okładka”

Organizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej

Cele konkursu:  popularyzacja czytelnictwa,  pogłębianie ciekawości czytelniczej, rozwój kreatywności i wyobraźni, doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami z zakresu technologii informacyjnej, kształtowanie postawy świadomego odbiorcy tekstów kultury, doskonalenie umiejętności selekcji informacji.

Uczestnicy: niepełnosprawna młodzież regionu – uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (zgłosiły się szkoły z Rudy Śląskiej, Chorzowa, Katowic, Siemianowic Śląskich, Bytomia i Mikołowa) 

Prace konkursowe: projekt okładki książki na podstawie okładki już istniejącej; wykonanie z użyciem fotografii oraz narzędzi do obróbki graficznej

Notatka:

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych zapraszają na wystawy prac wykonanych w ramach regionalnego konkursu „MOJA okładka” i zagłosowanie na najlepszą pracę. W konkursie brali udział niepełnosprawni uczniowie szkół z Rudy Śląskiej, Chorzowa, Katowic, Siemianowic Śląskich, Mikołowa i Bytomia. Młodzież wykonała projekty okładek książek, inspirując się już istniejącymi. Okładki powstały z wykorzystaniem fotografii i narzędzi technologii informacyjnej.

 

ZAPRASZAMY

 

XII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI KS. JANA TWARDOWSKIEGO

“ŚWIĘTY BO NIE UDAJE ŚWIĘTEGO”

XII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI

KS. JANA TWARDOWSKIEGO

RUDA ŚLĄSKA

GIMNAZJUM NR 6 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO

07 MARCA 2017 R.

Już po raz jedenasty miałam przyjemność wsłuchać się w poezję ks. Jana Twardowskiego.
Poezja w interpretacji uczniów Gimnazjów oraz Licealistów z każdym kolejnym rokiem nabiera nowego wymiaru. Przekaz poetyckiej myśli to bardzo trudna sztuka, z którą w XII przeglądzie zmierzyła się młodzież z Rudy Śląskiej. Młodzież, która poprzez słowo wzbogaca swoje wnętrze, a ks. Jan Twardowski w swojej twórczości pokazuje jak prosto i bez komplikacji można opisać świat, w którym żyjemy, który nas otacza, i którego jesteśmy częścią.
Te proste, a zarazem niezwykle poetyckie i posiadające głębię słowa rozwijają naszą wrażliwość i duchowość.
Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie i zaufanie, ponieważ kolejny raz  miałam zaszczyt przewodniczyć komisji konkursowej. To też w uwagą wsłuchiwałam się w każdy wers, w każdą sentencję przekazywaną przez recytatora.
Wysoki poziom konkursu świadczy o ogromnym zaangażowaniu tak młodzieży jak i nauczycieli, którzy z wielkim wzruszeniem przeżywają występ swoich podopiecznych.
Jeszcze raz dziękuję, że mogłam być z Wami, zwłaszcza, że poetycka myśl jest mi bardzo bliska.
Pozdrawiam Danuta Dąbrowska-Obrodzka

“ŚWIĘTY BO NIE UDAJE ŚWIĘTEGO”

Aniele Boży

Aniele Boży Stróżu mój
ty właśnie nie stój przy mnie
jak malowana lala
ale ruszaj w te pędy
niczym zając po zachodzie słońca
skoro wygania nas
dziesięć po dziesiątej
ostatni autobus
jamnik skaczący na smycz
smutek jak akwarium z jedną złotą rybką
hałas
cisza
trumna jak pałacyk
ładne rzeczy gdybyśmy stanęli
jak dwa świstaki
i zapomnieli
że trzeba stąd odejść Anioł
są takie chwile kiedy się odchodzi
od Aniołów Stróżów nawet Cherubinów
od tych co wysoko
od tych co w pobliżu –
do Jezusa człowieka
niziutko na ziemi
Anioł nie zrozumie nie wisiał na krzyżu
i miłość zna za łatwą skoro nie ma ciała

bezdzietny anioł

Właśnie wtedy kiedy pomyślałeś
że papugi żyją dłużej
że jesteś okrutnie mały
niepotrzebny jak kominek na niby
w stołowym pokoju
Jak bezdzietny anioł
lekki Jak 20 groszy reszty
drugorzędnie genialny
kiedy obłożyłeś się książkami
jak człowiek chory
nie wierząc w to że z niewiary
powstaje nowa wiara
że ci co odeszli jeszcze raz cię
porzucą
święty i pełen pomyłek
właśnie wtedy wybrał ciebie ktoś
większy niż ty sam
który stworzył świat tak dobry
że niedoskonały
i ciebie tak niedoskonałego
że dobrego

Wszystko inaczej

Bo Pan Bóg jest tak jasny że nic nie tłumaczy
bo wiedzieć wszystko to nic nie wyjaśniać
stąd cierpienia po prostu nie wiadomo po co
tak od razu bez sensu że całkiem prawdziwe
wszystkie łzy jak prosiaki chodzące po twarzy

bo miłości tak piękne że wciąż niemożliwe
choć listy po staremu i szept w białej kartce
spotkania po kolei wiodące w nieznane
szczęście co cię nagle obliże jak cielę
i śmierć tak punktualna że zawsze nie w porę
choć wiadomo śmierć miłość od śmierci ocala

I jeszcze stare furtki donikąd i wszędzie
w których kiedyś czekałeś na to co nie przyszło
wyżeł co chciał ci łapę podawać na zawsze
biedronka co wróżyła że wojny nie będzie

Lecz On wie najlepiej – więc wszystko inaczej
czasem prośby nam spełnia żeby nas zawstydzić

Laureaci:

1. Magdalena GOŁĄBEK
2. Małgorzata PYCLIK
3. Wiktoria MAŃKA

Wyróżnienia:

Wiktoria GOJNY
Bernadetta MŁYNARSKA
Marta MATLAK

SERDECZNE GRATULACJE

 

W kolejce do nieba

Powoli nie tak prędko
proszę się nie pchać
najpierw trzeba wyglądać na świętego ale nim nie być
potem ani świętym nie być ani na świętego nie wyglądać
potem być świętym tak żeby tego wcale nie było widać
i dopiero na samym końcu
święty staje się podobny do świętego

REGIONALNY KONKURS POETYCKI IM. KS. NORBERTA BONCZYKA

 

SALONIKOWE WIEŚCI

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej
41 – 710 Ruda Śląska, ul. J. Dąbrowskiego 18, tel./fax: 32 242 19 61

 

KONKURS POETYCKI IM. KS. NORBERTA BONCZYKA

XII  EDYCJA

REGULAMIN

 1. 1.     Organizator konkursu:

Dyskusyjne Kluby Książki działające w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41-700 Ruda Śląska,

tel. 32 248 13 18

 

2.  Konkurs ma charakter otwarty.

3.  Cele konkursu:

 • pobudzanie regionalnej aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej,
 • promocja regionu

4.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • ukończenie 15 roku życia,
 • nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy napisanych po ślonsku  lub w języku literackim.

5. Oceniane będą jedynie prace związane ze Śląskiem albo poprzez osobę autora, albo poprzez tematykę, albo język.

6.  Prace konkursowe (maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A – 4) należy przesłać w trzech egzemplarzach na adres Organizatora (Filii nr16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41- 700 Ruda Śląska) z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

7. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 26 października 2016 r. (decyduje data wpływu prac do siedziby Organizatora).

8. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

9. Każdą stronę tekstu należy oznaczyć godłem autora, to samo godło powinno występować na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej prawdziwe dane o autorze: imię i nazwisko,  adres pocztowy, krótka notka biograficzna, e -mail i telefon.

10. Prace nie spełniające wymogów określonych niniejszym regulaminem
nie będą  rozpatrywane.

11. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez Organizatora.

12. Ogólna pula nagród wynosi 1400 zł. O podziale nagród decyduje jury.

13. Organizator konkursu potrąci podatek dochodowy od wypłaconych nagród zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

14.  Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do ich publikowania bez dodatkowego honorarium.

15. Autorzy nagrodzonych wierszy zostaną zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.  Organizator nie zwraca kosztów podróży.

16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09 listopada 2016 r. o godzinie 17.00  w siedzibie Organizatora.

17. Nagrodzone prace  zostaną zamieszczone na stronie domowej Biblioteki
i w okolicznościowym tomiku pokonkursowym.

18. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

KONKURS POETYCKI.

 

SALONIKOWE WIEŚCI

POECI DO PIÓR

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej
41 – 710 Ruda Śląska, ul. J. Dąbrowskiego 18, tel./fax: 32 242 19 61

KONKURS POETYCKI IM. KS. NORBERTA BONCZYKA

XII  EDYCJA

REGULAMIN

 1. 1.     Organizator konkursu:

Dyskusyjne Kluby Książki działające w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41-700 Ruda Śląska,

tel. 32 248 13 18

 

2.  Konkurs ma charakter otwarty.

3.  Cele konkursu:

 • pobudzanie regionalnej aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej,
 • promocja regionu

4.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • ukończenie 15 roku życia,
 • nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy napisanych po ślonsku  lub w języku literackim.

5. Oceniane będą jedynie prace związane ze Śląskiem albo poprzez osobę autora, albo poprzez tematykę, albo język.

6.  Prace konkursowe (maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A – 4) należy przesłać w trzech egzemplarzach na adres Organizatora (Filii nr16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41- 700 Ruda Śląska) z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

7. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 26 października 2016 r. (decyduje data wpływu prac do siedziby Organizatora).

8. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

9. Każdą stronę tekstu należy oznaczyć godłem autora, to samo godło powinno występować na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej prawdziwe dane o autorze: imię i nazwisko,  adres pocztowy, krótka notka biograficzna, e -mail i telefon.

10. Prace nie spełniające wymogów określonych niniejszym regulaminem
nie będą  rozpatrywane.

11. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez Organizatora.

12. Ogólna pula nagród wynosi 1400 zł. O podziale nagród decyduje jury.

13. Organizator konkursu potrąci podatek dochodowy od wypłaconych nagród zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

14.  Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do ich publikowania bez dodatkowego honorarium.

15. Autorzy nagrodzonych wierszy zostaną zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.  Organizator nie zwraca kosztów podróży.

16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09 listopada 2016 r. o godzinie 17.00  w siedzibie Organizatora.

17. Nagrodzone prace  zostaną zamieszczone na stronie domowej Biblioteki
i w okolicznościowym tomiku pokonkursowym.

18. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

“DUCH STAREJ KAMIENICY”

 

SALONIKOWE WIEŚCI

W środę 30 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 3, w Rudzie Śląskiej odbył się konkurs literacki dla dzieci klas czwartych pod hasłem”Duch starej kamienicy”.

Do komisji konkursowej zaproszono Ewę Wesołek bibliotekarkę Filii nr 16.
Celem konkursu była nie tylko promocja czytelnictwa, ale przede wszystkim rozwój wyobraźni oraz nauka czytania ze zrozumieniem.
Jedna książka wystarczyła, aby stworzyć literacki klimat do wspaniałej czytelniczej zabawy.

 

Jednakże jedna książka to zdecydowanie za mało, aby nauczyć się piękna jakie dostarcza nam literatura.
Dlatego jako bibliotekarze zapraszamy dzieci, rodziców oraz nauczycieli do częstych odwiedzin biblioteki.
Książki czekają!

XI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI KS. JANA TWARDOWSKIEGO

 

RUDA ŚLĄSKA

GIMNAZJUM NR 6 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO

09 MARCA 2016 R.

XI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI KS. JANA TWARDOWSKIEGO

“WIDZĘ DZIWNE SPRAWY BOGA W MOIM ŻYCIU”

 

Najbliżej

ksiądz Jan Twardowski

Bóg kocha ciebie poprzez list serdeczny co doszedł
poprzez życzenia na święta
poprzez rzeczy tak ważne że się o nich nie pamięta
przez kogoś kto był przy tobie w grypie
przez tego co po spowiedzi już nie szczypie
poprzez deszcz co ci w uchu zadzwonił
poprzez kogoś kto ci się krzywić zabronił
poprzez psa co nogi ci lizał
przez serce krzyczące do krzyża

 

Już po raz jedenasty młodzi miłośnicy poezji ks. Jana Twardowskiego spotkali się w Gimnazjum nr 6 w Rudzie Śląskiej,
aby wziąć udział w konkursie recytatorskim.
Jednakże konkurs to nie tylko rywalizacja na najpiękniejszą interpretację wiersza.
To literacka biesiada, w której po raz kolejny mogłam uczestniczyć.

Każda edycja jest inna. Każda wnosi coś nowego.
Co ważne – wysoki poziom konkursu świadczy o tym, że mamy niezwykle wrażliwą młodzież.
Młodzież, dla której ważne są ideały. Młodzież poszukującą autorytetów.
Młodzież, która tworzy kulturę wysoką.

Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom konkursu za zaproszenie i zaufanie
jakim zostałam obdarzona jako przewodnicząca komisji konkursowej.

Pozdrawiam, Danuta Dąbrowska-Obrodzka

Foto: Danuta Dąbrowska-Obrodzka

Nad pustą gazetą

ksiądz Jan Twardowski

Nad pustą gazetą
kiedy plany nasze wywracają się do góry nogami
kiedy nazywają Ciebie dobrym Ojcem a inni głuchym kamieniem
kiedy pozór wyskakuje jak filip z konopi
w podziwie o wiele starszym od rozumu
w zwątpieniu które także prowadzi w nieskończoność
kiedy tak mało barw a tak dużo kolorów
kiedy złoty środek staje się szary
nad próżnią bez dna wciągającą świat
kiedy niepokój ryczy Jak ósma chuda krowa
kiedy możesz się rzucić na szyję Janowi XXIII na fotografii
biegnę do Ciebie jak po nitce do kłębka

 

SALONIKOWE WIEŚCI. FINAŁ

RUDZKA JESIEŃ KULTURALNA

SALONIK ARTYSTYCZNY Filii nr 16

 

Finał XI edycji

Regionalnego Konkursu Poetyckiego

im. ks. Norberta Bonczyka

 

Finał XI edycji konkursu odbył się w piątek (06.11.2015 r.) w SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16 MBP.
Organizatorem były Dyskusyjne Kluby Książki działające w Filii nr 16 MBP.
Celem każdej edycji konkursu jest pobudzanie regionalnej aktywności twórczej w dziedzinie poezji, budowanie poczucia tożsamości regionalnej oraz promocja regionu.
Ocenie jury podlegały prace pisane nie tylko w gwarze śląskiej, ale również w języku literackim pod warunkiem, że dotyczyły regionu, co było nowością XI edycji konkursu.
Jury pod przewodnictwem Macieja Szczawińskiego po dokładnej analizie wszystkich nadesłanych zestawów wierszu postanowiło przyznać:
I Miejsce Panu Bogdanowi Nowickiemu (godło „Gizd”) ze Świętochłowic za zestaw wierszy,,
II Miejsce Panu Tytusowi Kamilowi Rolskiemu (godło „Paryzol”) z Rogoźnika za zestaw wierszy, ,
III Miejsce Pani Annie Piliszewskiej (godło „ucho od śledzia”) z Wieliczki za zestaw wierszy.

Przyznano także dwa równorzędne wyróżnienie:

Pani Barbarze Politaj (godło „Hana”) z Rudy Śląskiej za zestaw wierszy,
oraz  Panu Bernardowi Śmigale (godło „Pynzjonista”) z Rudy Śląskiej za zestaw wierszy.
Finaliści i uczestnicy konkursu, mieli okazję zaprezentować swoje teksty wszystkim gościom zebranym w SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16 podczas finału XI edycji Regionalnego Konkursu Poetyckiego im. Ks. Norberta Bonczyka.

W poetyckiej, gwarowej i literackiej atmosferze toczyła się dyskusja o poezji i idei konkursu.

Danuta Dąbrowska-Obrodzka, moderator DKK, wiceprzewodnicząca jury.

Foto: Bronisław Wątroba
Foto: Ewa Wesołek

SALONIKOWE WIEŚCI. XI EDYCJA REGIONALNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

SALONIK ARTYSTYCZNY Filii nr 16

XI EDYCJA

REGIONALNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

IM. KS. NORBERTA BONCZYKA

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej

41 – 710 Ruda Śląska, ul. J. Dąbrowskiego 18, tel./fax: 32 242 19 61

KONKURS POETYCKI IM. KS. NORBERTA BONCZYKA

XI  EDYCJA

REGULAMIN

 1. 1.    Organizator konkursu:

Dyskusyjne Kluby Książki działające w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41- 700 Ruda Śląska,

tel. 32 248 13 18

2.  Konkurs ma charakter otwarty.

3.  Cele konkursu:

 • pobudzanie regionalnej aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej,
 • promocja regionu

4.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • ukończenie 15 roku życia,
 • nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy napisanych po ślonsku  lub w języku literackim.

5. Oceniane będą jedynie prace związane ze Śląskiem albo poprzez osobę autora, albo poprzez tematykę, albo język.

6.  Prace konkursowe (wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A – 4) należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Organizatora (Filii nr16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41- 700 Ruda Śląska) z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

7. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 19 października 2015 r. (decyduje data wpływu prac do siedziby Organizatora).

8. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

9. Każdą stronę tekstu należy oznaczyć godłem autora, to samo godło powinno występować na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej prawdziwe dane
o autorze: imię i nazwisko,  adres pocztowy, krótka notka biograficzna, e -mail
i telefon.

10. Prace nie spełniające wymogów określonych niniejszym regulaminem
nie będą  rozpatrywane.

11. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez Organizatora.

12. Ogólna pula nagród wynosi 1200 zł. O podziale nagród decyduje jury.

13. Organizator konkursu potrąci podatek dochodowy od wypłaconych nagród zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

14.  Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do ich publikowania bez dodatkowego honorarium.

15. Autorzy nagrodzonych wierszy zostaną zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.  Organizator nie zwraca kosztów podróży.

16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06 listopada 2015 r. o godzinie 17.00
w siedzibie Organizatora.

17. Nagrodzone prace  zostaną zamieszczone na stronie domowej Biblioteki i w okolicznościowym tomiku pokonkursowym.

18. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.