Archive for the Category » Konkurs poetycki «

Konkurs Poetycki

SALONIKOWE WIEŚCI

RUDZKA JESIEŃ KULTURALNA

09 LISTOPADA 2018

XIV FINAŁ KONKURSU POETYCKIEGO

IM. KS. NORBERTA BONCZYKA

 

Fragment poematu Norberta Bonczyka „Stary Kościół  Miechowski”

(…)„Najprzód zasnęli matka! w dzień świętej Lucyi

Nieśliśmy ich do grobu w smutnej procesyi.

Potem umarła Rózia, a po długich mękach

Zgasła siostra Kostusia na ojcowskich rękach.

Uciekł doktór Meizlibach! Ludzie nas mijali,

Z dala tylko za płotem stojąc, mnie pytali,

Czy-li jeszcze żyjemy?”(…)

 

(…) Ks. Norbert Bończyk to jedna z najwybitniejszych postaci dziewiętnastowiecznego Śląska.
Kapłan, poeta, inicjator polskich związków

i stowarzyszeń, wytrwałą pracą na polu każdej z tych dziedzin,  zdobył sobie szacunek i uznanie Ślązaków.
Zwany był “śląskim Homerem”.

Był autorem artykułów i wierszy do “Zwiastuna Górnośląskiego”,  działaczem narodowym
na rzecz polskości Górnego Śląska oraz orędownikiem czystości mowy polskiej na Górnym Śląsku.
Przez wiele lat był współpracownikiem  legendarnego księdza Józefa Szafranka:
http://korzenie.salon24.pl/, gorliwego obrońcy praw narodowych i religijnych ludu śląskiego,
którego osobowość wywarła duży wpływ na postawę młodego kapłana – N. Bończyka.(…).

 

Już po raz czwarty w SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16 zagościli miłośnicy poezji, którym szczególnie bliski jest wiersz w gwarze oraz wiersz o naszym regionie, dlatego finałowa uroczystość przebiegała jak co roku w atmosferze rodzinnego ciepła, z poetyckim humorem i miłością do małych ojczyzn.

 

 

Ważnym aspektem  było przybliżenie wszystkim uczestnikom spotkania sylwetki ks. Norberta Bonczyka, o którym

Prof. dr hab. Franciszek Antoni Marek, były rektor Uniwersytetu Opolskiego tak napisał :
 “Ślązacy powinni być dumni z posiadania takiego poety, jakim był Norbert Bończyk. Żaden inny zakątek ziemi polskiej nie może się poszczycić odpowiednikiem “Homera górnośląskiego”, który z taką żarliwością ukochał swoją ziemię rodzinną wraz z jej ludem, przyrodą, kulturą i specyfiką, a który jednak nigdy nie zasklepił się w ciasnym podwórku środowiska prowincjonalnego, z którego wyszedł, lecz obejmował swoim gorącym sercem i szlachetnym umysłem całą Polskę i cały jej naród.”
Konkurs, którego celem jest pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji, budowanie poczucia tożsamości regionalnej oraz promocja gwary śląskiej, cieszy się dużą popularnością nie tylko w naszej przestrzeni geograficznej ale również poza naszym regionem.
Na tegoroczną XIV edycję jury otrzymało 17 zestawów wierszy, były to prace nadesłane przez autorów z Warszawy, Opola, Krakowa, Wieliczki, Nowego Targu, Siemianowic, Bytomia, Chorzowa i Rudy Śląskiej.
Laureaci oraz uczestnicy konkursu, którzy przybyli na uroczysty finał mieli także niepowtarzalną okazję zaprezentować swój tekst publiczności, która w listopadowy wieczór zgromadziła się w SALONIKU i tym samym wziąć udział w Turnieju Jednego Wiersza.

 

 

 

 

Dzięki turniejowi w jawnym głosowaniu wybraliśmy wiersz publiczności. Najwięcej głosów zdobył wiersz  pana …

Krzysztofa Kokota z Nowego Targu, i Pan Krzysztof został laureatem Turnieju Jednego Wiersza.

Jury pod przewodnictwem Macieja Szczawińskiego po dokładnej analizie wszystkich wierszy postanowiło przyznać:

I nagrodę Panu Markowi Wacławowi JUDYCKIEMU
II nagrodę Panu Mirosławowi KOWALSKIEMU
III nagrodę Panu Arturowi SOWIE 

Ponadto Jury postanowiło przyznać dwa równorzędne wyróżnienia
Panu Bogdanowi NOWICKIEMU,
Panu KRZYSZTOFOWI KOKOTOWI

 

Ważnym do odnotowania jest fakt, iż każdy finał gromadzi wokół poezji nie tylko twórców, ale i odbiorców zainteresowanych poezją dotyczącą naszego pięknego regionu, który jak widać nie tylko węglem stoi, ale i metaforą.
Wszyscy w tym szczególnym i literackim dniu zgromadzeni wokół poezji mogli poczęstować się nie tylko ciepła kawą i słodkościami, aby poezja smakowała.

 Pan Krystian Gałuszka – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej  w kolorowych kopertach wręczył laureatom nagrody pieniężne. (Poezja kosztuje). Prowadząca spotkanie – wiceprzewodnicząca jury, kierowniczka Filii nr 16  Danuta Dąbrowska-Obrodzka uścisnęła  laureatom dłoń i wręczyła DYPLOMY. Ewa Wesołek tę uroczystość na zdjęciach uwieczniła.
Lecz aby wszystkich gości usatysfakcjonować i podziękować za liczny udział w wypełnieniu tej poetyckiej przestrzeni – wszyscy bez wyjątku zostali poczęstowani

książką.
W imieniu organizatorów – Dyskusyjnych Klubów Książki oraz własnym bardzo dziękuję za udział w XIV FINALE KONKURSU POETYCKIEGO IM. KS. NORBERTA BONCZYKA. Dziękuję za ciepłą i przemiłą atmosferę. Bo przecież “LUDZIE TWORZĄ MIEJSCA”
09 LISTOPADA TO MIEJSCE DZIĘKI WAM BYŁO POETYCKIE I RODZINNE.
POZDRAWIAMY I DO ZOBACZENIA ZA ROK.

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS POETYCKI

 

SALONIKOWE WIEŚCI

 

KONKURS POETYCKI

XIV EDYCJA  KONKURSU POETYCKIEGO

IM. KS. NORBERTA  BONCZYKA

ZAPRASZAMY

 

http://salartf16.dobreportfolio.pl/wp-content/uploads/2017/06/biblios-logo.png

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej

41 – 710 Ruda Śląska, ul. J. Dąbrowskiego 18, tel./fax: 32 242 19 61

 

KONKURS POETYCKI IM. KS. NORBERTA BONCZYKA
XIV  EDYCJA

 

REGULAMIN

 

 1. Organizator konkursu:

Dyskusyjne Kluby Książki działające w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41-700 Ruda Śląska,

tel. 32 248 13 18

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Cele konkursu: pobudzanie regionalnej aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej,
 • promocja regionu.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
 • ukończenie 15 roku życia,
 • nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy napisanych po ślonsku  lub w języku literackim, ale związanych tematycznie lub przez osobę autora z regionem.
 1. Oceniane będą jedynie prace związane ze Śląskiem albo poprzez etnolekt śląski, osobę autora, albo poprzez tematykę.
 2. Prace konkursowe (maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A – 4) należy przesłać
  w trzech egzemplarzach na adres Organizatora (Filia nr16 Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41- 700 Ruda Śląska
  ) z dopiskiem „Konkurs poetycki”.
 3. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 20 października 2018 r. (decyduje data wpływu prac do siedziby Organizatora).
 4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
  9. Każdą stronę tekstu należy oznaczyć godłem autora, to samo godło powinno występować na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej prawdziwe dane o autorze: imię i nazwisko, adres pocztowy, krótka notka biograficzna, e -mail i telefon. – Osoby niepełnoletnie dołączają w kopercie oświadczenie opiekuna prawnego o następującej treści:

„Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na udział ……..imię nazwiska uczestnika……….
w „Konkursie Poetyckim im. Ks. Norberta Bonczyka XIV  Edycja” na zasadach określonych w regulaminie, z którego treścią się zapoznałem i którego treść akceptuję.

……..Imię nazwisko opiekuna prawnego……”

 1. Prace nie spełniające wymogów określonych niniejszym regulaminem nie będą rozpatrywane.
 2. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez Organizatora.
 3. Ogólna pula nagród wynosi 1400 zł. O podziale nagród decyduje jury.
 4. Organizator konkursu potrąci podatek dochodowy od wypłaconych nagród zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 5. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do ich publikowania bez dodatkowego honorarium.
 6. Autorzy nagrodzonych wierszy zostaną zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09 listopada 2018 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Organizatora.
 8. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 9. Każdy z uczestników finałowej gali zobowiązany jest do podpisania zgody na wykorzystanie wizerunku oraz jego przetwarzanie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 10. Administratorem danych osobowych Autorów jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej z siedzibą 41-710 Ruda Śląska, ul. Dąbrowskiego 18; e-mail: biblio@r-sl.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:
 11. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO,
  w celu udziału w konkursie,
 12. podanie danych osobowych jest niezbędne u celu realizacji i przeprowadzenia niniejszego konkursu,
 13. dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia),
 14. dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z udziału w konkursie, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
 15. autorzy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – w tym celu zawiadomią Administratora w formie pisemnej,
 16. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@r-sl.pl.,
 17. zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na jego  zlecenie, np. podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym,
 18. autorzy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

 

 

KONKURS POETYCKI. ZAPRASZAMY DO PIÓR.

SALONIKOWE WIEŚCI

 

KONKURS POETYCKI

XIV EDYCJA  KONKURSU POETYCKIEGO

IM. KS. NORBERTA  BONCZYKA

ZAPRASZAMY

 

http://salartf16.dobreportfolio.pl/wp-content/uploads/2017/06/biblios-logo.png

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej

41 – 710 Ruda Śląska, ul. J. Dąbrowskiego 18, tel./fax: 32 242 19 61

 

KONKURS POETYCKI IM. KS. NORBERTA BONCZYKA
XIV  EDYCJA

 

REGULAMIN

 

 1. Organizator konkursu:

Dyskusyjne Kluby Książki działające w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41-700 Ruda Śląska,

tel. 32 248 13 18

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Cele konkursu: pobudzanie regionalnej aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej,
 • promocja regionu.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
 • ukończenie 15 roku życia,
 • nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy napisanych po ślonsku  lub w języku literackim, ale związanych tematycznie lub przez osobę autora z regionem.
 1. Oceniane będą jedynie prace związane ze Śląskiem albo poprzez etnolekt śląski, osobę autora, albo poprzez tematykę.
 2. Prace konkursowe (maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A – 4) należy przesłać
  w trzech egzemplarzach na adres Organizatora (Filia nr16 Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41- 700 Ruda Śląska
  ) z dopiskiem „Konkurs poetycki”.
 3. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 20 października 2018 r. (decyduje data wpływu prac do siedziby Organizatora).
 4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
  9. Każdą stronę tekstu należy oznaczyć godłem autora, to samo godło powinno występować na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej prawdziwe dane o autorze: imię i nazwisko, adres pocztowy, krótka notka biograficzna, e -mail i telefon. – Osoby niepełnoletnie dołączają w kopercie oświadczenie opiekuna prawnego o następującej treści:

„Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na udział ……..imię nazwiska uczestnika……….
w „Konkursie Poetyckim im. Ks. Norberta Bonczyka XIV  Edycja” na zasadach określonych w regulaminie, z którego treścią się zapoznałem i którego treść akceptuję.

……..Imię nazwisko opiekuna prawnego……”

 1. Prace nie spełniające wymogów określonych niniejszym regulaminem nie będą rozpatrywane.
 2. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez Organizatora.
 3. Ogólna pula nagród wynosi 1400 zł. O podziale nagród decyduje jury.
 4. Organizator konkursu potrąci podatek dochodowy od wypłaconych nagród zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 5. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do ich publikowania bez dodatkowego honorarium.
 6. Autorzy nagrodzonych wierszy zostaną zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09 listopada 2018 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Organizatora.
 8. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 9. Każdy z uczestników finałowej gali zobowiązany jest do podpisania zgody na wykorzystanie wizerunku oraz jego przetwarzanie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 10. Administratorem danych osobowych Autorów jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej z siedzibą 41-710 Ruda Śląska, ul. Dąbrowskiego 18; e-mail: biblio@r-sl.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:
 11. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO,
  w celu udziału w konkursie,
 12. podanie danych osobowych jest niezbędne u celu realizacji i przeprowadzenia niniejszego konkursu,
 13. dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia),
 14. dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z udziału w konkursie, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
 15. autorzy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – w tym celu zawiadomią Administratora w formie pisemnej,
 16. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@r-sl.pl.,
 17. zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na jego  zlecenie, np. podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym,
 18. autorzy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

 

 

 

 

 

XIII FINAŁ KONKURSU POETYCKIEGO PRZESZEDŁ DO HISTORII

SALONIK ARTYSTYCZNY Filii nr 16

POETYCKO. REGIONALNIE.

Z HUMOREM I NOSTALGIĄ.

RUDZKA JESIEŃ KULTURALNA 2017

03 LISTOPADA 2017 R. W SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16

ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD

XIII EDYCJI KONKURSU POETYCKIEGO IM. KS. NORBERTA BONCZYKA

 

 

Finał XIII edycji konkursu odbył się w piątek (03.11.2017 r.) w SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej.

Od roku 2015 do organizacji konkursu włączyły się Dyskusyjne Kluby Książki i już po raz trzeci nasza filia miała przyjemność gościć uczestników konkursu, jego finalistów oraz miłośników poezji. Od trzech edycji jury przyjmuje prace poetyckie pisane nie tylko w gwarze śląskiej, ale również w języku literackim przy czym utwory te winne dotyczyć naszego regionu. Dzięki temu konkurs poetycki im. Ks. Norberta Bonczyka wzbogacił się o twórców, którzy mieszkają poza naszym regionem i nie piszą w gwarze, jednakże Śląsk jest im bliski i opisują go z nieco innej perspektywy. Celem każdej edycji konkursu jest nie tylko promocja gwary śląskiej ale przede wszystkim pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji, budowanie poczucia tożsamości regionalnej oraz promocja regionu.


Jury pod przewodnictwem Macieja Szczawińskiego po dokładnej analizie wszystkich nadesłanych zestawów wierszy postanowiło przyznać:  

I nagrodę

Panu Mirosławowi Kowalskiemu z Mysłowic, godło „KUFEL” za zestaw wierszy,

 

II nagrodę
Panu Bogdanowi Nowickiemu z Zabrza,  godło „GELYNDER” za zestaw wierszy,

III nagrodę
Panu Tytusowi Kamilowi Rolskiemu  z Rogoźnika, godło „PUKIEL” za zestaw wierszy.

 

Ponadto Jury postanowiło przyznać dwa równorzędne wyróżnienia dla:
Pani Barbary Politaj z Rudy Śląskiej, godło „FRELKA”
za zestaw wierszy.

Panu Bronisławowi Wątrobie, godło: „CIYRCZEK”
za zestaw wierszy.

W poetyckiej atmosferze i niecodziennym klimacie zabrzmiały wiersze uczestników konkursu oraz jego laureatów.

W imieniu organizatorów oraz jury bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w tym dniu gościli w naszym saloniku i swoją obecnością uświetnili to poetyckie regionalne święto.

Było mi bardzo miło, że jako wiceprzewodnicząca jury, po raz trzeci mogłam poprowadzić
XIII Finał tegoż konkursu. Oczywiście mam nadzieją, że już za rok w listopadowy wieczór  spotkamy się w tym miejscu w towarzystwie poezji i poetów.
Zaprzyjaźnieni z zapachem gorącej kawy i słodkich przekąsek przyniesiemy swoje wiersze i podzielimy się słowem o naszym jakże pięknym regionie śląskim.

Przyjedziemy na Śląsk, założyły z pyłu koronę, z dymu płaszcz.
Popatrzymy na szary błękit nieba
i pokochamy nie biel lecz czerń.

I w otoczeniu tęczy przedziwnych barw,
zasiądziemy do literackiego stołu,
aby nasycić się poezją.

 

Pozdrawiam Danuta Dąbrowska-Obrodzka
Foto: Ewa Wesołek

Relacja w Wydarzeniach TV SFERA.

 

RUDZKA JESIEŃ KULTURALNA

RUDZKA JESIEŃ KULTURALNA

SALONIKOWE WIEŚCI

 

 

 

KONKURS POETYCKI IM. KS. NORBERTA BONCZYKA XIII EDYCJA

 

SALONIKOWE WIEŚCI

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej
41 – 710 Ruda Śląska, ul. J. Dąbrowskiego 18, tel./fax: 32 242 19 61

 

KONKURS POETYCKI IM. KS. NORBERTA BONCZYKA

 

XIII  EDYCJA
REGULAMIN
 1.    Organizator konkursu:

Dyskusyjne Kluby Książki działające w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41-700 Ruda Śląska,

tel. 32 248 13 18

 

2.  Konkurs ma charakter otwarty.

3.  Cele konkursu:

 • pobudzanie regionalnej aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej,
 • promocja regionu

4.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • ukończenie 15 roku życia,
 • nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy napisanych po ślonsku  lub w języku literackim.

5. Oceniane będą jedynie prace związane ze Śląskiem albo poprzez osobę autora, albo poprzez tematykę, albo język.

6.  Prace konkursowe (maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A – 4) należy przesłać
     w trzech egzemplarzach na adres Organizatora (Filii nr16 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41- 700 Ruda Śląska
) z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

7. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 15 października 2017 r. (decyduje data wpływu prac do siedziby Organizatora).

8. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

9. Każdą stronę tekstu należy oznaczyć godłem autora, to samo godło powinno występować na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej prawdziwe dane o autorze: imię i nazwisko,  adres pocztowy, krótka notka biograficzna, e -mail i telefon.

10. Prace nie spełniające wymogów określonych niniejszym regulaminem
nie będą  rozpatrywane.

11. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez Organizatora.

12. Ogólna pula nagród wynosi 1400 zł. O podziale nagród decyduje jury.

13. Organizator konkursu potrąci podatek dochodowy od wypłaconych nagród zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

14.  Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do ich publikowania bez dodatkowego honorarium.

15. Autorzy nagrodzonych wierszy zostaną zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.  Organizator nie zwraca kosztów podróży.

16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 03 listopada 2017 r. o godzinie 17.00  w siedzibie Organizatora.

17. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

 

ZAPRASZAMY DO POETYCKIEJ ZABAWY

 

 

 

 

 

 

 

http://salartf16.dobreportfolio.pl/wp-content/uploads/2016/08/konkurs_bonczka.png

 

 

 

LITERACKI LISTOPAD XII FINAŁ KONKURSU POETYCKIEGO


SALONIKOWE WIEŚCI

RUDZKA JESIEŃ KULTURALNA

DRUGIM WYDARZENIEM LITERACKIEGO LISTOPADA, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16 W RAMACH
RUDZKIEJ JESIENI KULTURALNEJ

BYŁ
 FINAŁ XII EDYCJI KONKURSU POETYCKIEGO IM. KS. NORBERTA BONCZYKA

Norbert Bonczyk

Norbert Bonczyk (także Bonczek, Bończyk, Bontzek; ur. 6 czerwca 1837 w Miechowicach, zm. 18 lutego 1893 w Bytomiu) – ksiądz katolicki, poeta, autor artykułów do “Zwiastuna Górnośląskiego”, działacz narodowy na rzecz polskości Górnego Śląska, tłumacz liryki niemieckiej. Zwany “Śląskim Homerem”. Opisując obrazy z życia górnośląskiej społeczności wiejskiej, zwracał przede wszystkim uwagę na odrębność tych terenów w sensie historycznym, obyczajowym i częściowo językowym. Wieloletni współpracownik księdza Józefa Szafranka.
Życiorys

Pochodził z rodziny górniczej. Był synem sztygara kopalni cynku i ołowiu Maria w Miechowicach koło Bytomia. Studiował teologię oraz filologię słowiańską. Był członkiem Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego (1858-1860) oraz Towarzystwa Polskich Górnoślązaków.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1862 i został wikarym w Piekarach Śląskich, a w 1865 w Bytomiu w parafii NMP, gdzie pracował do śmierci.

Działalność

W r. 1869 założył Towarzystwo Polsko-Katolickie tzw. “Kasyno”,
które skupiało wszystkie stany. Prowadził odczyty
i pogadanki w języku polskim. Od czasów studenckich zaangażowany
w działalność społeczną oraz w literacką. W 1871 roku założył w Bytomiu Towarzystwo Św. Alojzego, organizację społeczno kulturalną dla młodzieży, której celem było szerzenie kultury i oświaty na Śląsku..
Mocno zaangażowany w propagowanie języka polskiego, choć w okresie młodzieńczym pisał wiersze również po niemiecku i łacinie. Oprócz tego przekładał literaturę niemiecką na polski, zwłaszcza Goethego i Schillera.
Jednym z przesłań jego poezji była teza
o nieustającej polskości Górnego Śląska. Współpracował z działaczami społecznymi, wydawcami i dziennikarzami na Śląsku Józefem Szafrankiem
oraz Karolem Miarką.

 

 

 

 

 

Finał XII edycji konkursu odbył się w piątek 09.11.2016 r.
w SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16 MBP  w Rudzie Śląskiej
Po raz drugi organizatorem konkursu były Dyskusyjne Kluby Książki. 
Konkurs, którego celem jest pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji, budowanie poczucia tożsamości regionalnej oraz promocja gwary śląskiej, cieszy się dużą popularnością nie tylko w naszej przestrzeni geograficznej ale również poza naszym regionem.


Ocenie jury podlegały prace pisane nie tylko w gwarze śląskiej, ale również w języku literackim pod warunkiem, że dotyczyły regionu.
Jury pod przewodnictwem Macieja Szczawińskiego po dokładnej analizie wszystkich nadesłanych zestawów wierszu postanowiło przyznać:

I Miejsce Panu Mirosławowi Kowalskiemu z Mysłowic (godło „KRUK”) za zestaw wierszy.
II Miejsce Panu Jakubowi Boguckiemu z Wrocławia  (godło „ULIBIENIEC CEZARA”)
za zestaw wierszy, ,
III Miejsce Pani Annie Piliszewskiej z Wieliczki (godło „TESS”) za zestaw wierszy.

Przyznano także trzy równorzędne wyróżnienia:

Pani Barbarze Politaj z Rudy Śląskiej (godło „Hanna”) za zestaw wierszy,
Pani Katarzynie Wiktorii Polak z Krakowa (godło „Jaskierka”) za zestaw wierszy.
Panu Tytusowi Kamilowi Rolskiemu z Rogoźnika (godło: „Czorno szola”) za zestaw wierszy

Podczas finałowej gali zarówno nagrodzeni jak i uczestnicy konkursu, mieli okazję zaprezentować swoje teksty  gościom zebranym
w SALONIKU.

Wszystkie czytane przez autorów wiersze cieszyły się dużym zainteresowaniem, czego dowodem były gromkie brawa oraz długa i owocna literacka dysputa, nie tylko na temat owego konkursu, ale szeroki zakres rozmów obejmował różnorodne literackie przestrzenie.

NASZ SALONIKOWY LISTOPAD – TAKI Z PYŁKIEM WĘGLA W TLE,
OKAZAŁ SIĘ MIESIĄCEM NIEZWYKŁYM,
CZEGO DOWODEM JEST PONIŻSZA FOTORELACJA.

 

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Foto: Bronisław Wątroba

Było poetycko gwarowo i literacko.
Było ciepło i lirycznie.

 Poezja to krótkie opowieści, które dzieją się pomiędzy wersami.
Poezja dotyka naszej wyobraźni, naszego serca.
A każde słowo głęboko przemyślane oddane już w ręce czytelnika nabiera innego wymiaru, innego kształtu.

Dziękuję uczestnikom konkursu, za udział, za obecność na finałowej uroczystości, która odbywa się w ramach Rudzkiej Jesieni Kulturalnej. Szanowni Państwo. Było mi niezmiernie miło, że mogłam  Was gościć
w SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16

Pozdrawiam Danuta Dąbrowska-Obrodzka, moderato DKK, wiceprzewodnicząca jury.

 

REGIONALNY KONKURS POETYCKI IM. KS. NORBERTA BONCZYKA

 

SALONIKOWE WIEŚCI

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej
41 – 710 Ruda Śląska, ul. J. Dąbrowskiego 18, tel./fax: 32 242 19 61

 

KONKURS POETYCKI IM. KS. NORBERTA BONCZYKA

XII  EDYCJA

REGULAMIN

 1. 1.     Organizator konkursu:

Dyskusyjne Kluby Książki działające w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41-700 Ruda Śląska,

tel. 32 248 13 18

 

2.  Konkurs ma charakter otwarty.

3.  Cele konkursu:

 • pobudzanie regionalnej aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej,
 • promocja regionu

4.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • ukończenie 15 roku życia,
 • nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy napisanych po ślonsku  lub w języku literackim.

5. Oceniane będą jedynie prace związane ze Śląskiem albo poprzez osobę autora, albo poprzez tematykę, albo język.

6.  Prace konkursowe (maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A – 4) należy przesłać w trzech egzemplarzach na adres Organizatora (Filii nr16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41- 700 Ruda Śląska) z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

7. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 26 października 2016 r. (decyduje data wpływu prac do siedziby Organizatora).

8. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

9. Każdą stronę tekstu należy oznaczyć godłem autora, to samo godło powinno występować na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej prawdziwe dane o autorze: imię i nazwisko,  adres pocztowy, krótka notka biograficzna, e -mail i telefon.

10. Prace nie spełniające wymogów określonych niniejszym regulaminem
nie będą  rozpatrywane.

11. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez Organizatora.

12. Ogólna pula nagród wynosi 1400 zł. O podziale nagród decyduje jury.

13. Organizator konkursu potrąci podatek dochodowy od wypłaconych nagród zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

14.  Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do ich publikowania bez dodatkowego honorarium.

15. Autorzy nagrodzonych wierszy zostaną zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.  Organizator nie zwraca kosztów podróży.

16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09 listopada 2016 r. o godzinie 17.00  w siedzibie Organizatora.

17. Nagrodzone prace  zostaną zamieszczone na stronie domowej Biblioteki
i w okolicznościowym tomiku pokonkursowym.

18. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

KONKURS POETYCKI.

 

SALONIKOWE WIEŚCI

POECI DO PIÓR

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej
41 – 710 Ruda Śląska, ul. J. Dąbrowskiego 18, tel./fax: 32 242 19 61

KONKURS POETYCKI IM. KS. NORBERTA BONCZYKA

XII  EDYCJA

REGULAMIN

 1. 1.     Organizator konkursu:

Dyskusyjne Kluby Książki działające w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41-700 Ruda Śląska,

tel. 32 248 13 18

 

2.  Konkurs ma charakter otwarty.

3.  Cele konkursu:

 • pobudzanie regionalnej aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej,
 • promocja regionu

4.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • ukończenie 15 roku życia,
 • nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy napisanych po ślonsku  lub w języku literackim.

5. Oceniane będą jedynie prace związane ze Śląskiem albo poprzez osobę autora, albo poprzez tematykę, albo język.

6.  Prace konkursowe (maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A – 4) należy przesłać w trzech egzemplarzach na adres Organizatora (Filii nr16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41- 700 Ruda Śląska) z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

7. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 26 października 2016 r. (decyduje data wpływu prac do siedziby Organizatora).

8. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

9. Każdą stronę tekstu należy oznaczyć godłem autora, to samo godło powinno występować na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej prawdziwe dane o autorze: imię i nazwisko,  adres pocztowy, krótka notka biograficzna, e -mail i telefon.

10. Prace nie spełniające wymogów określonych niniejszym regulaminem
nie będą  rozpatrywane.

11. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez Organizatora.

12. Ogólna pula nagród wynosi 1400 zł. O podziale nagród decyduje jury.

13. Organizator konkursu potrąci podatek dochodowy od wypłaconych nagród zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

14.  Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do ich publikowania bez dodatkowego honorarium.

15. Autorzy nagrodzonych wierszy zostaną zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.  Organizator nie zwraca kosztów podróży.

16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09 listopada 2016 r. o godzinie 17.00  w siedzibie Organizatora.

17. Nagrodzone prace  zostaną zamieszczone na stronie domowej Biblioteki
i w okolicznościowym tomiku pokonkursowym.

18. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

SALONIKOWE WIEŚCI. FINAŁ

RUDZKA JESIEŃ KULTURALNA

SALONIK ARTYSTYCZNY Filii nr 16

 

Finał XI edycji

Regionalnego Konkursu Poetyckiego

im. ks. Norberta Bonczyka

 

Finał XI edycji konkursu odbył się w piątek (06.11.2015 r.) w SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16 MBP.
Organizatorem były Dyskusyjne Kluby Książki działające w Filii nr 16 MBP.
Celem każdej edycji konkursu jest pobudzanie regionalnej aktywności twórczej w dziedzinie poezji, budowanie poczucia tożsamości regionalnej oraz promocja regionu.
Ocenie jury podlegały prace pisane nie tylko w gwarze śląskiej, ale również w języku literackim pod warunkiem, że dotyczyły regionu, co było nowością XI edycji konkursu.
Jury pod przewodnictwem Macieja Szczawińskiego po dokładnej analizie wszystkich nadesłanych zestawów wierszu postanowiło przyznać:
I Miejsce Panu Bogdanowi Nowickiemu (godło „Gizd”) ze Świętochłowic za zestaw wierszy,,
II Miejsce Panu Tytusowi Kamilowi Rolskiemu (godło „Paryzol”) z Rogoźnika za zestaw wierszy, ,
III Miejsce Pani Annie Piliszewskiej (godło „ucho od śledzia”) z Wieliczki za zestaw wierszy.

Przyznano także dwa równorzędne wyróżnienie:

Pani Barbarze Politaj (godło „Hana”) z Rudy Śląskiej za zestaw wierszy,
oraz  Panu Bernardowi Śmigale (godło „Pynzjonista”) z Rudy Śląskiej za zestaw wierszy.
Finaliści i uczestnicy konkursu, mieli okazję zaprezentować swoje teksty wszystkim gościom zebranym w SALONIKU ARTYSTYCZNYM Filii nr 16 podczas finału XI edycji Regionalnego Konkursu Poetyckiego im. Ks. Norberta Bonczyka.

W poetyckiej, gwarowej i literackiej atmosferze toczyła się dyskusja o poezji i idei konkursu.

Danuta Dąbrowska-Obrodzka, moderator DKK, wiceprzewodnicząca jury.

Foto: Bronisław Wątroba
Foto: Ewa Wesołek