Archive for » October, 2015 «

Wystawa. Mała Galeria – MBP – CIS.

 MIŁOŚNIKÓW MALARSTWA ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ

SALONIKOWE WIEŚCI. KLUB PLASTYCZNY – RUDZIK

SALONIK ARTYSTYCZNY Filii nr 16

 

SALONIKOWE WIEŚCI. DKK – DIALOG

SALONIK ARTYSTYCZNY Filii nr 16

DKK – KL – BARWY. Październikowy poetycki nieład

 

 SALONIKOWE WIEŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

SALONIKOWE WIEŚCI. DKK – KL – BARWY.

 

SALONIK ARTYSTYCZNY Filii nr 16

20.10.2015 r. WYMIEŃ SWOJĄ KSIĄŻKĘ.

SALONIK ARTYSTYCZNY Filii nr 16

WYMIEŃ SWOJĄ KSIĄŻKĘ

ZAPRASZAMY

Regulamin:
1) Wymianę książkową organizują Śląscy Blogerzy Książkowi we współpracy z Filią nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
w dniu 20.10.2015 r. (wtorek) w godzinach 11:00-18:00.

2) Organizatorzy akcji w żaden sposób nie zarabiają na tej akcji oraz nie czerpią z niej żadnych innych profitów.

3) „Ile przynosisz tyle wynosisz” to główna zasada akcji.

4) Książki wymieniamy w dwóch kategoriach (ze względu na rok wydania książki): I kategoria to roczniki 2000 – 2007, II kategoria to roczniki 2008 – 2015.

5) Wymieniamy tylko beletrystykę dla dorosłych oraz dla młodzieży. Nie przyjmujemy słowników i podręczników itp. Przyniesione książki powinny być w dobrym stanie.

6) Wymiana odbywa się „z ręki do ręki” – jeśli zainteresuje nas dana pozycja na stoliku z danej kategorii, to wymieniamy ją na własne książki z tej samej kategorii (decyduje rok wydania).

7) Wraz z oddaniem książek na wymianę, uczestnik traci do nich prawo i nie może domagać się ich zwrotu. Może natomiast przyjść na kolejną edycję wymiany i wybrać książki z w ramach niewykorzystanej puli, jaka została mu przyznana wcześniej na karteczce potwierdzonej pieczątką ŚBK.

8) Wszystkie inne wątpliwości rozwieją blogerzy dyżurujący na stoisku.

Konkurs poetycki.

XI EDYCJA

REGIONALNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

IM. KS. NORBERTA BONCZYKA

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej

41 – 710 Ruda Śląska, ul. J. Dąbrowskiego 18, tel./fax: 32 242 19 61

KONKURS POETYCKI IM. KS. NORBERTA BONCZYKA

XI  EDYCJA

REGULAMIN

  1. 1.    Organizator konkursu:

Dyskusyjne Kluby Książki działające w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41- 700 Ruda Śląska,

tel. 32 248 13 18

2.  Konkurs ma charakter otwarty.

3.  Cele konkursu:

  • pobudzanie regionalnej aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
  • budowanie poczucia tożsamości regionalnej,
  • promocja regionu

4.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • ukończenie 15 roku życia,
  • nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy napisanych po ślonsku  lub w języku literackim.

5. Oceniane będą jedynie prace związane ze Śląskiem albo poprzez osobę autora, albo poprzez tematykę, albo język.

6.  Prace konkursowe (wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A – 4) należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Organizatora (Filii nr16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41- 700 Ruda Śląska) z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

7. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 19 października 2015 r. (decyduje data wpływu prac do siedziby Organizatora).

8. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

9. Każdą stronę tekstu należy oznaczyć godłem autora, to samo godło powinno występować na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej prawdziwe dane
o autorze: imię i nazwisko,  adres pocztowy, krótka notka biograficzna, e -mail
i telefon.

10. Prace nie spełniające wymogów określonych niniejszym regulaminem
nie będą  rozpatrywane.

11. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez Organizatora.

12. Ogólna pula nagród wynosi 1200 zł. O podziale nagród decyduje jury.

13. Organizator konkursu potrąci podatek dochodowy od wypłaconych nagród zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

14.  Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do ich publikowania bez dodatkowego honorarium.

15. Autorzy nagrodzonych wierszy zostaną zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.  Organizator nie zwraca kosztów podróży.

16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06 listopada 2015 r. o godzinie 17.00
w siedzibie Organizatora.

17. Nagrodzone prace  zostaną zamieszczone na stronie domowej Biblioteki i w okolicznościowym tomiku pokonkursowym.

18. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.