Archive for » September, 2015 «

SALONIKOWE WIEŚCI. W BARWACH “SONATY I INNE WIERSZE.

 

SALONIK ARTYSTYCZNY Filii nr 16

Jeden z najbardziej oryginalnych poetów polskich, Witold Wirpsza, wciąż jest twórcą słabo znanym i nadal niedostatecznie rozpoznanym.

Przy wyborze tekstów, które weszły w obręb niniejszego tomu, kierowałem się przede wszystkim kryterium daty ich publikacji do roku 1956. W mojej intencji była prezentacja utworów z jednej strony reprezentatywnych z punktu widzenia historycznoliterackiego i ważnych dla rozwoju twórczego samego Wirpszy. Z drugiej strony – zależało mi, aby czytelnik otrzymał przede wszystkim zbiór tekstów, które zachowały jeszcze jakąś literacką atrakcyjność albo przynajmniej należą do najciekawszych czy najważniejszych w pierwszym okresie zaistnienia poety na literackiej scenie. Z tych powodów pominąłem niemal w całości obfity zasób wierszy i poematów jednoznacznie realizujących doktrynę socrealizmu. To bowiem wedle mojego przekonania materiał mogący dziś interesować niemal wyłącznie historyka literatury – zbiór pozostający do przygotowania na inną okazję i rządzący się odmiennymi prawami. Nie znaczy to oczywiście, że w utworach zgromadzonych w tej książce śladów socrealizmu nie odnajdziemy. Wręcz przeciwnie, jest ich bardzo wiele, chociażby w tak sztandarowym dla swej epoki poemacie jak dedykowany Czesławowi Miłoszowi Traktat polemiczny. Akcenty socrealistyczne nie przekreślają tu jednak innych perspektyw, nie stają się totalizującą i banalizująca dominantą, i albo ledwie się przebijają przez estetyzujący pancerz wczesnego Wirpszy, albo wchodzą w interakcje np. z akcentami historycznymi, humanistycznymi czy autobiograficznymi. Nade wszystko – nie przekreślają lektury inspirującej i aktualizującej sensy wybranych utworów, intrygującej i poruszającej nadal emocje odbiorcy. Zdecydowałem się na przedrukowanie większości spełniających takie warunki wierszy rozproszonych w prasie, które nie znalazły dla siebie miejsca w układanych później przez poetę tomach. Podaję także według prasowego pierwodruku te teksty, które na potrzeby publikacji książkowych zostały przez autora w rozmaity sposób później zmienione: skrócone, poprawione, rozbudowane czy zmodyfikowane w inny istotny sposób. (…)

Źródło: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,,32401,sonata-i-inne-wiersze-do-roku-1956.html

KSIĄŻKA ZA KSIĄŻKĘ. ZAPRASZAMY!


SALONIK ARTYSTYCZNY Filii nr 16

ZAPRASZAMY

Regulamin:
1) Wymianę książkową organizują Śląscy Blogerzy Książkowi we współpracy z Filią nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
w dniu 20.10.2015 r. (wtorek) w godzinach 11:00-18:00.

2) Organizatorzy akcji w żaden sposób nie zarabiają na tej akcji oraz nie czerpią z niej żadnych innych profitów.

3) “Ile przynosisz tyle wynosisz” to główna zasada akcji.

4) Książki wymieniamy w dwóch kategoriach (ze względu na rok wydania książki): I kategoria to roczniki 2000 – 2007, II kategoria to roczniki 2008 – 2015.

5) Wymieniamy tylko beletrystykę dla dorosłych oraz dla młodzieży. Nie przyjmujemy słowników i podręczników itp. Przyniesione książki powinny być w dobrym stanie.

6) Wymiana odbywa się “z ręki do ręki” – jeśli zainteresuje nas dana pozycja na stoliku z danej kategorii, to wymieniamy ją na własne książki z tej samej kategorii (decyduje rok wydania).

7) Wraz z oddaniem książek na wymianę, uczestnik traci do nich prawo i nie może domagać się ich zwrotu. Może natomiast przyjść na kolejną edycję wymiany i wybrać książki z w ramach niewykorzystanej puli, jaka została mu przyznana wcześniej na karteczce potwierdzonej pieczątką ŚBK.

8) Wszystkie inne wątpliwości rozwieją blogerzy dyżurujący na stoisku.

 

SALONIKOWE WIEŚCI. XI EDYCJA REGIONALNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

SALONIK ARTYSTYCZNY Filii nr 16

XI EDYCJA

REGIONALNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

IM. KS. NORBERTA BONCZYKA

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej

41 – 710 Ruda Śląska, ul. J. Dąbrowskiego 18, tel./fax: 32 242 19 61

KONKURS POETYCKI IM. KS. NORBERTA BONCZYKA

XI  EDYCJA

REGULAMIN

  1. 1.    Organizator konkursu:

Dyskusyjne Kluby Książki działające w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41- 700 Ruda Śląska,

tel. 32 248 13 18

2.  Konkurs ma charakter otwarty.

3.  Cele konkursu:

  • pobudzanie regionalnej aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
  • budowanie poczucia tożsamości regionalnej,
  • promocja regionu

4.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • ukończenie 15 roku życia,
  • nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy napisanych po ślonsku  lub w języku literackim.

5. Oceniane będą jedynie prace związane ze Śląskiem albo poprzez osobę autora, albo poprzez tematykę, albo język.

6.  Prace konkursowe (wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A – 4) należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Organizatora (Filii nr16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 20, 41- 700 Ruda Śląska) z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

7. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 19 października 2015 r. (decyduje data wpływu prac do siedziby Organizatora).

8. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

9. Każdą stronę tekstu należy oznaczyć godłem autora, to samo godło powinno występować na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej prawdziwe dane
o autorze: imię i nazwisko,  adres pocztowy, krótka notka biograficzna, e -mail
i telefon.

10. Prace nie spełniające wymogów określonych niniejszym regulaminem
nie będą  rozpatrywane.

11. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez Organizatora.

12. Ogólna pula nagród wynosi 1200 zł. O podziale nagród decyduje jury.

13. Organizator konkursu potrąci podatek dochodowy od wypłaconych nagród zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

14.  Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do ich publikowania bez dodatkowego honorarium.

15. Autorzy nagrodzonych wierszy zostaną zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.  Organizator nie zwraca kosztów podróży.

16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06 listopada 2015 r. o godzinie 17.00
w siedzibie Organizatora.

17. Nagrodzone prace  zostaną zamieszczone na stronie domowej Biblioteki i w okolicznościowym tomiku pokonkursowym.

18. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

 

WRZEŚNIOWE BARWY JESIENI

 

SALONIKOWE WIEŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALONIKOWE WIEŚCI. w DIALOGU TO I LASY ŚPIEWAJĄ

SALONIK ARTYSTYCZNY Filii nr 16

 

W BARWACH WE WRZEŚNIU “LEKKA PRZESADA”

 

“LEKKA PRZESADA”   W BARWACH